RODO

Informacja dla pacjenta

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając jako Administrator Pani / Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacją niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz RODO.

I.Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Suchanino Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Otwartej 4 80-169 Gdańsk ,

tel. 058 302-64-71, 28 e- mail: biuro@przychodniasuchanino.pl

II.Kontakt do inspektora ochrony danych:

 Tel. 058 302-64-28 , e- mail: ak@przychodniasuchanino.pl

III. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość , jak również na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
  2. Wypełnienia zadań podmiotu leczniczego co powoduje, że jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
  3. Realizacji praw pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy oświadczenia, w których upoważniane są inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ.
  4. Kontaktowania pod podanym przez Panią/Pana numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Pani/Panu o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
  5. Dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. Podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  6. Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz związanych z tym obowiązków podatkowych – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podstawa prawna – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  7. Kierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej naszej działalności, taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Pani/Pana decyzji, możemy wykorzystywać do tego Pani/Pana adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Pani/Pana skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy może Pani/Pan otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące. Podstawa prawna- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

IV.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy Administratora danych, podmioty uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora, podmioty uczestniczące w pozostałej obsłudze Administratora, w tym obsłudze księgowej, prawnej informatycznej, technicznej Administratora, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający, organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności do kontroli wykonania ciążących na Administratorze obowiązków ( w szczególności: urzędy skarbowe, PIP , ZUS).

W przypadku zgody marketingowej: Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być: upoważnienie pracownicy Administratora danych, podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający.

V.Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego możliwe będzie wyłącznie na Pani / Pana wyraźny wniosek. Dotyczy również zgody marketingowej.

VI.Przechowywanie danych osobowych

Pani /Pana dane osobowe są przechowywane:

– w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków, wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (art. 6 ust 1 lit c i e RODO) przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa,

– w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO ) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie 6 lat od daty rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu,

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO) od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy lub ich zebrania w trakcie realizacji umowy do czasu rozwiązania umowy lub realizacji po okresie jej rozwiązania (np. reklamacja).

– w przypadku przetwarzania danych osobowych uzyskanych na podstawie udzielonej zgody, Pani/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana na przetwarzanie danych.(art. 6 ust 1 lit a lub f RODO).

VII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody ma Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Wymóg podania danych i konsekwencja braku podania danych

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.
Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miała Pani możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora oraz podmiotów i jednocześnie ma Pani/Pan prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili.

IX Inne Informacje.

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.

X Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Rozmiar czcionki
Kontrast

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close