Monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:


1) Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Suchanino Sp z o.o. , ul. Otwarta 4 , 80-169 Gdańsk , tel. 058 302-64-28
2) Z inspektorem ochrony danych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Suchanino Sp z o.o. , można się skontaktować poprzez adres e-mail: ak@przychodniasuchanin.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia Przychodni oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Przychodni , na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje:
– monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych;
4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.
5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
7) Dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż 3 miesiące.
8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– sprostowania (poprawiania) swoich danych;
– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.
9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
10) Na terenie Przychodni znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close